You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Типовий договір на створення, розробку сайту і дизайну компанією MstarProject

 

Договір № __

м. Чернігів __  _____  ___ року

Фізична особа, ПІБ, іменований далі Замовник з одного боку, і ФОП Лазарєв Євген Юрійович, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №2 064 000 0000 037400 від 16.10.2015, іменований далі Розробник, з іншого боку (разом іменовані «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Розробник приймає на себе виконання наступних робіт:

- розробка клієнтського інтернет сайту по автозапчастинами і CMS для управління вмістом, іменованого далі «Сайт» - сукупність програмно-апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду інтернет-магазину в Інтернеті відповідно до Технічного завдання (узгодженому сторонами в Додатку №1 до цього Договору) і передати Замовнику виключні майнові права інтелектуальної власності на Сайт.

1.2. Замовник за створення Сайту і передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на нього зобов'язується сплатити Розробникові винагороду, в порядку та на умовах, узгоджених Сторонами в цьому Договорі.

2. Порядок і терміни виконання робіт

2.1. Розробник приступає до виконання робіт після отримання передоплати відповідно до пункту 4.3 Договору. Строк реалізації проекту становить 21 (двадцять один) робочий день з моменту отримання передоплати відповідно до пункту 4.3 цього Договору.

2.2. У разі необхідності проведення додаткових робіт за цим Договором, Сторонами буде укладатися відповідна додаткова угода до цього Договору.

3. Права і обов'язки Сторін

Розробник зобов'язаний:

3.1. негайно1 повідомити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

- непридатності або недоброякісності наданої Замовником інформації або технічної документації;

- можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання завдання;

- інших, не залежних від Розробника обставин, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк.

3.2. Виправити на вимогу Замовника всі виявлені помилки, зроблені з вини Розробника в гарантійний період, якщо обсяг таких робіт не виходить за рамки затвердженого сторонами Технічного завдання в Додатку № 1 до цього договору.

Розробник має право:

3.3. Чи не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору.

3.4. Відмовитися від виконання Договору у випадках, якщо Замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку Розробника про обставини, зазначених у п. 3.1. Договору, в розумний і обумовлений протоколом строк не замінить непридатні або недоброякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, або не накладе інших заходів для усунення зазначених обставин.


 

Замовник зобов'язаний:

3.5. Своєчасно здійснити оплату робіт.

3.6. Надавати інформацію в необхідному форматі. Своєчасно відповідати на виникаючі в ході роботи по проекту питання.

Всі текстові та графічні файли Замовник надає в електронному вигляді.

3.7. Брати участь і організовувати участь відповідальних та інших осіб Замовника в заходах за цим Договором, пов'язаних з проведенням підготовчих робіт, робіт з розробки Дизайн-концепції сайту, Збірці Сайту і інших робіт, узгоджених Сторонами, за цим Договором. Під організацією участі тут і скрізь по тексту цього Договору буде розумітися наступне:

  • завчасне доведення до відома відповідальних та інших осіб Замовника про наміри Розробника провести заходи;

  • організація взаємодії вищевказаних осіб з Розробником в процесі проведення заходів;

  • здійснення контролю діяльності вищевказаних осіб;

  • запобігання будь-яким діям відповідальних та інших осіб Замовника, які можуть спричинити за собою зрив або перенесення на інший час або дату проведених заходів, а також зрив підготовчих робіт, робіт з розробки та затвердження Дизайн-концепції сайту, по Збірці Сайту і інших робіт, узгоджених Сторонами, в цілому.

Відповідальність за дії відповідальних та інших осіб Замовника несе Замовник.

4. Вартість роботи та порядок розрахунків

4.1. Вартість робіт згідно з цим Договором встановлюється в відповідність домовленості і загальної трудомісткості робіт. Додаткові комісії з переказу грошей, в тому числі при переказі з інших країн, оплачуються за рахунок Замовника. Усі комісії та платежі в банку Розробника, пов’язані із зарахуванням грошових коштів на рахунок Розробника, сплачуються Розробником.

4.2. Сума договору становить 67550 грн, що еквівалентно 2500 доларів США за курсом НБУ на момент підписання договору (27,02 грн за 1,0 долар США).

4.3. Порядок розрахунків:

  • 33775 грн сплачуються Замовником у день підписання цього Договору на підставі відповідного рахунка Розробника;

  • 33775 грн сплачуються Замовником у день підписання акту виконаних робіт на підставі відповідного рахунка Розробника;

4.4. Вартість робіт згідно кошторисного часу встановлюється в національній валюті в розмірі еквівалентному $ 20 за витрачений 1 (одну) годину роботи по курсу НБУ на момент підписання цього Договору.

5. Порядок здачі та приймання результатів роботи

5.1. Приймання результатів робіт здійснюється відповідно до вимог, викладених в цьому Договорі і Додатку 1 «Кошторис проекту». Також у вартість розробки проекту включено 20% кошторисного часу на виправлення логіки роботи модулів.

5.2. При завершенні роботи Розробник на вимогу Замовника представляє Замовнику вихідні дані і базу сайту з тестовими текстами, продуктами і зображеннями у вигляді посилання на архіви для скачування.

5.3. Після закінчення робіт Розробником підписується Акт приймання виконаних робіт і направляється в двох примірниках Замовнику.

5.4. Замовник зобов'язаний без зволікання, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Акту приймання виконаних робіт, підписати його і один примірник направити назад Розробникові або надати обґрунтовані заперечення щодо підписання Акту приймання виконаних робіт. У разі не підписання Замовником Акта приймання виконаних робіт або не надання обґрунтованих заперечень щодо підписання Акта приймання виконаних робіт протягом вказаного строку, Акт приймання виконаних робіт вважається підписаним Замовником і роботи (їх результати) за цим Договором прийнятими Замовником без жодних заперечень.

5.5. Роботи, виконані Розробником, вважатимуться виконаними належним чином і в повному обсязі, якщо Замовником протягом строку, вказаного у пункті 5.4 цього Договору, не пред'явив Розробникові письмові претензії (заперечення) по виконаним Розробником роботам.

5.6. Розробник зобов'язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів після дати отримання письмових претензій (заперечень) Замовника усунути усі виявлені недоліки. Після усунення недоліків за претензією Розробник направляє Замовнику новий Акт приймання виконаних робіт, що включає також опис виконаних робіт. Такий новий Акт приймання виконаних робіт оформляється відповідно до правил, встановлених пунктом 5.4 цього Договору.

5.7. У разі звернення Замовника з питаннями з доопрацювання функціоналу, виправлення помилок або загальними питаннями - пакет підтримки платний і виставляється за підсумками місяця.
 

6. Гарантійні зобов'язання.

6.1. Розробник зобов'язаний на вимогу Замовника безоплатно виконувати роботи по усуненню недоліків і дефектів в роботі Сайту, якщо характер таких робіт не виходить за рамки предмета даного Договору (виконувати гарантійне обслуговування).

6.2. Гарантійні зобов'язання набувають чинності після завершення робіт за цим договором.

6.3. Гарантійний термін - 6 (шість) місяці.

6.4. Гарантійні зобов'язання анулюються у разі:

6.4.1. Втручання Замовника (або третіх осіб з боку Замовника) в вихідний код сайту.

6.4.2. Зміни Замовником в односторонньому порядку хостингового майданчика або його конфігурації на іншу.

7. Відповідальність сторін.

7.1. За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

7.2. Розробник не несе відповідальності за зміст матеріалів, а також лексичні та граматичні помилки в текстових матеріалах, наданих Замовником і розміщених на Сайті.

7.3. Розмір які підлягають стягненню з Розробника збитків, обмежений 20% суми сплачених Замовником робіт, невиконання, або неналежне виконання яких призвело до заподіяння збитків, за винятком випадків, коли інший розмір відповідальності встановлений імперативними правовими нормами законодавства України, а так само коли зобов'язання за цим Договором не виконуються або неналежним чином виконуються внаслідок прямого умислу Розробника.

7.4. У разі прострочення Замовником виконання своїх зобов’язань згідно з пунктами 3.5 та 3.6 цього Договору більш як на 5 (п’ять) робочих днів, Розробник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку шляхом надання Замовникові відповідного письмового повідомлення. У такому випадку цей Договір вважатиметься припиненим з моменту відправлення такого повідомлення.

7.5. У разі відмови від Сайту з боку замовника на стадії розробки, Розробник має право повернути передоплату за вирахуванням витраченого ним часу помноженому на вартість години роботи у зазначеній в пункті 4.5.

7.5. У разі відмови від Сайту з боку замовника після повного виконання робіт Розробником, за договором і в разі повної оплати проекту - Розробник зобов'язується надати всі матеріали проекту. В даному випадку кошти оплачені замовником не можуть бути повернуті.

7.6. У разі відмови від Сайту з боку замовника після повного виконання робіт Розробником, за договором і в разі часткової оплати проекту - замовник зобов'язується здійснити остаточний розрахунок відповідно до пункту 4.3 Договору, а розробник зобов'язується надати матеріали, зазначені в пункті 5.2 Договору, після отримання повної оплати за Договором.

7.7. Всі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

8. Інтелектуальна власність

8.1. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на Сайт та інші об'єкти інтелектуальної власності, які будуть створені Розробником для Замовника в процесі виконання Розробником цього Договору, у тому числі передбачені Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

  • виключне право на використання Сайту та об’єктів інтелектуальної власності;
  • виключне право дозволяти використовувати Сайту та об’єктів інтелектуальної власності;

  • виключне право перешкоджати неправомірному використанню Сайту та об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання;

  • а також інші права, які існують на сьогоднішній день або будуть існувати у майбутньому;

належать Замовникові.

При цьому майнові права інтелектуальної власності на Сайт та інші об’єкти, створені Розробником для Замовника в ході виконання цього Договору, переходять до Замовника у повному обсязі з моменту їх створення Розробником. Сторони погоджуються, що на вимогу Замовника ними може додатково укладатися акт приймання-передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності. Водночас, укладання такого акту не є обов’язковим у тому сенсі, що воно не впливає на факт належності Замовникові виключених майнових прав інтелектуальної власності на Сайт та інші об'єкти інтелектуальної власності, які будуть створені Розробником для Замовника в процесі виконання Розробником цього Договору.

Виключне право на використання Сайту та об’єктів інтелектуальної власності дозволяє Замовнику використовувати їх у будь-якій формі і будь-яким способом та без будь-яких умов, включаючи, але не обмежуючись шляхом:

1) відтворення Сайту та об’єктів інтелектуальної власності;

2) публічної демонстрації і публічного показу Сайту та об’єктів інтелектуальної власності;

3) будь-якого повторного оприлюднення Сайту та об’єктів інтелектуальної власності, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

4) перекладу Сайту та об’єктів інтелектуальної власності;

5) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни Сайту та об’єктів інтелектуальної власності;

6) включення Сайту та об’єктів інтелектуальної власності як складової частини до інших об’єктів інтелектуальної власності;

7) відчуження об’єкту інтелектуальної власності будь-яким способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників об’єкту інтелектуальної власності;

8) відчуження будь-яким способом оригіналу або примірників Сайту та об’єктів інтелектуальної власності;

9) імпорт, експорт примірників об’єкту інтелектуальної власності,

та будь-які інші способи використання, які існують на сьогодні та ті, що існуватимуть в майбутньому.

Володіння Замовником виключними майновими правами зберігає свою чинність на весь термін дії авторського права та на всіх територіях, включаючи інші держави.

8.2. Розробнику належить право авторства щодо результату виконаної за цим Договором роботи (право визнаватися автором дизайну сайту, вихідного коду та програмного додатка сайту).

8.3. У дизайні буде пряме текстове або графічне посилання на сайт Розробника у непримітній нижній частині. У разі відмови від розміщення або самостійного зняття її з завершеного проекту необхідно сплатити компенсацію за рекламну складову в розмірі 10% від вартості розробки проекту.

8.4. У портфоліо і на сайті компанії Mstarproject буде інформація, що Сайт Замовника виконаний компанією Mstarproject. Компенсація за відмову - 20%.

8.5. Права інтелектуальної власності на матеріали, передані для розміщення на Сайті, належать виключно Замовнику.

8.6. Розробник засвідчує та гарантує, що під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором не буде порушувати права інтелектуальної власності третіх осіб.


9. Вирішення спорів.

9.1. Сторони встановлюють обов'язковий досудовий порядок врегулювання суперечок і розбіжностей.

9.2. Під обов'язковим досудовим порядком врегулювання спору сторони розуміють обов'язок Сторони, яка вважає, що її права в рамках виконання цього Договору порушені іншою Стороною, пред'явити останньої письмову претензію. Сторона, на адресу якої спрямована претензія, зобов'язана направити відповідь на неї не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після дати отримання претензії.

9.3. Якщо Сторонам не вдасться вирішити всі спірні питання в порядку, встановленому пунктами 9.1 та 9.2 цього Договору, спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

9.4. Всі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

10. Форс-мажорні обставини.

10.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за поточних умов обставин, які Сторони чи Сторона, яка зазнала їх дії, не могли передбачити і запобігти ним в ході виконання цього Договору.

10.2. Виконавець має право перенести строки виконання цього Договору на період, протягом якого будуть діяти обставини форс-мажору.

10.3. При настанні форс-мажорних обставин кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.


11. Строк дії договору, порядок його зміни та розірвання.

11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і припиняє свою дію після підписання Акту приймання виконаних робіт і повної оплати вартості робіт Замовником відповідно до пункту 4.3 цього Договору.

11.2. Зобов'язання, передбачені розділом 6 цього Договору, зберігають свою дію на період встановленого гарантійного строку.

11.3. Будь-яка зміна, що вноситься до цього Договору, оформляється відповідною додатковою угодою, яка становитиме невід'ємну частину цього Договору та має бути підписана Сторонами.

12. Інші умови

12.1. Якщо в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін були отримані відомості, що є комерційною таємницею іншого боку, то отримала таку інформацію Сторона не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

12.2. Терміни, вартість і порядок доопрацювання Сайту, якщо таке доопрацювання виходить за межі предмету цього Договору, визначається окремим договором і у вартість цього Договору не входить.

12.3. Розробник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати технічну інформацію по роботі з проектом для самостійного внесення правок і доопрацювань іншими підрядниками. При цьому Розробник не приймає на себе жодних зобов’язань щодо якості робіт, здійснених такими іншими підрядниками Замовника, у тому числі гарантійних зобов’язань.

13. Реквізити сторін:

Розробник:

ФОП Лазарєв Є.Ю.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3292412413

Адреса: Україна, м Чернігів, вул. Савчука 7, кв.107

ЄДРПОУ 3292412413, тел. 0993103778

Р / р №UA173510050000026005878929500 ( 26005878929500 ) в АТ "УКРСИББАНК"

МФО 351005

E-mail: evgeniy.lazarev@mstarproject.com

Тел: + 38099-310-37-78


 

Замовник:

ПІБ: ----------

ІПН: ----------

Місце народження: ----------

Серія та номер паспорту: ----------

Тел.: ----------

Email: ------------


 

Підписи сторін:

Розробник


 

_________________ / Лазарєв Є.Ю. /

Замовник


 

____________________ / Прізвище І. П./

   
Скільки коштує розробити веб-сайт?
Типовий договір на розробку сайту
Часто задавані питання
Зв'яжіться з нашим менеджером