автозапчастини - наша тема

При використанні даного типового договору посилання на джерело обов'язкове.

Типовий договір  № 6

 
м. Чернігів                                                                                      "__"  _____ 2008 рік
 
 

   ТОВ Замовник в особі директора Макеевой А.Л., іменоване далі Замовник з одного боку, і ФЛП Старовойт М.П., іменований далі Розробник, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведеному:
 

1. Предмет договору

 1.1. Замовник доручає, а Розробник приймає на себе виконання наступних робіт:

- розробка макету дизайну, що іменується далі Дизайн, з подальшим твердженням із Замовником

- різання затвердженого дизайну і створення шаблонів всіх сторінок дизайну;

- створення адміністративної частини для наповнення сайту контентом;

- реєстрація доменного імені і установка сайту на хостинг;

- підтримка, доопрацювання і удосконалення створених темплейтів за додатково обумовлену плату.

2. Порядок і терміни виконання робіт


2.1. Розробник приступає до виконання робіт після отримання оплати згідно п.4.2. і всіх матеріалів, що підлягають розміщенню на сайті, згідно п.3.6.
2.2. Макет і структура Дизайну визначаються з урахуванням вимог ТЗ.

2.3. У разі потреби проведення додаткових робіт за даною угодою Сторони складають відповідне доповнення до даного Договору.

3.  Має рацію і обов'язки Сторін

 Розробник зобов'язаний:

3.1. Негайно повідомити Замовника і до отримання від нього вказівок припинити роботи при виявленні:

- непридатності або недоброякісності  наданої Замовником інформації або технічної документації;

- можливих несприятливих для Замовника наслідків  виконання його вказівок про спосіб виконання завдання;

- інших, не залежних від Розробника обставин, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк.

3.2. Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені помилки, зроблені з вини Розробника.

Розробник має право:

3.3. Не приступати до роботи, а почату роботу припинити у випадках, коли порушення Замовником  своїх обов'язків за Договором
перешкоджає виконання Договору.

4. Вартість роботи і порядок розрахунків

 4.1. Вартість робіт згідно із цим договором встановлюється у відповідність домовленості і загальній трудомісткості робіт.

4.2. Замовник проводить 100% оплату робіт після виконання договору протягом двох банківських днів. Вартість всіх робіт складає 2500 гривень.

5. Порядок здачі і приймання результатів роботи

5.1. Приймання результатів роботи здійснюється відповідно до вимог, викладених в ТЗ.

5.2. При завершенні роботи Розробник представляє Замовникові темплейти на електронному носієві, а також ісходники сайту (на вимогу Замовника).

5.3. Замовник протягом 2-х днів з дня отримання Дизайну оформляє акт здачі-приймання роботи або направляє Розробникові мотивовану відмову від приймання роботи. У разі не оформлення Замовником акту здачі-приймання, без мотивованої відмови від приймання роботи протягом зазначеного терміну, робота вважається прийнятою.

5.4. При мотивованій відмові від приймання роботи Замовник за участю Розробника складає протокол із зауваженнями і переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

5.5. Якщо в процесі виконання роботи з'ясується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Розробник припиняє її, ставить про це в популярність Замовника протягом двох днів після припинення роботи. В цьому випадку сторони в дводенний термін розглядають питання про можливість продовження роботи і оформляють рішення двостороннім документом.

6. Матеріальна відповідальність Сторін

6.1. За порушення встановленого за Договором кінцевого терміну виконання всієї роботи за Договором, Розробник сплачує Замовникові неустойку у розмірі 0,02% в день від загальної вартості робіт за договором. Загальна сума штрафних санкцій не може перевищувати вартості робіт за Договором.

7. Права на Дизайн

7.1. Всі права на Дизайн і інші матеріали, пов'язані з інтелектуальною власністю належать  Замовникові після виконання даного договору.

7.2. Всі питання, що стосуються права на Дизайн, регулюються чинним законодавством України.

8.  Відповідальність сторін. Вирішення суперечок

8.1. Якщо в ході виконання своїх зобов'язань за даною угодою одній із Сторін були отримані відомості, що є комерційною таємницею іншої сторони, то що отримала таку інформацію Сторона не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

8.2. Всі спори, що виникають між Сторонами при виконання цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9.  Форс-мажор


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даною угодою у разі форс-мажорних обставин. При цьому виконання зобов'язань за даною угодою відкладається на час дії даних обставин.

9.2. При настанні вищезгаданих обставин кожна із Сторін повинна повідомити іншу Сторону письмово протягом 5-и днів з моменту настання цих обставин.

10. Інші умови

10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

10.2. Кожна із Сторін може у будь-який час відмовитися від виконання цього Договору,  заздалегідь повідомивши іншу Сторону не пізніше, ніж за сім днів до дати розірвання. В цьому випадку Сторони проводять всі взаємні розрахунки, зокрема, за фактично виконані до цього моменту послуги.

10.3. Всі Додатки, протоколи, доповнення і зміни до цього Договору дійсні, якщо вони складені у письмовій формі і підписані обома Сторонами і є його невід'ємними частинами.

10.4. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.5. Внесення зміна і доповнення в матеріали ТЗ після підписання цього договору не допускається.

10.6. Терміни, вартість і порядок підтримки Дизайну визначається окремим договором і у вартість цього Договору не входить.

10.7. Цей Договір складений в 2-х екземплярах поодинці для кожної із Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

11. Реквізити сторін:

Розробник:
Ид.код: 2954610872

Адреса: Україна, м. Чернігів, вул. Червоногвардійська
25б, кв. 83
Розрахунковий рахунок Nо: 2600400017017 в Укрексимбанке
МФО 353649
E-mail: mstarrr@gmail.com

Замовник:
Адреса: 14000, Україна, м. Чернігів, вул. Маліновського 14
Код 10958522

Розрахунковий рахунок: 35214001000201 в ГУДКУ в
Чернігівській області
МФО 853512
 
 
Підписи Сторін:
 
Розробник

                             
М.П.
 
   
 
Замовник
 
М.П.

При використанні даного типового договору посилання на джерело обов'язкове.

Хочете бути в курсі новин за тематикою автозапчастини України?
Підпишіться на нашу розсилку і отримаєте подарунок - "Модуль автоматичного завантаження з поштової скриньки"
* звичайна ціна такого модуля $ 180